A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

[Chorus: Lauryn Hill]
[Приспів: Lauryn Hill]
Ready or not, here I come, you can’t hide,
Готові чи ні, я йду, вам не сховатися,
Gon’ find you and take it slowly.
Я знайду вас і повільно візьму своє.
Ready or not, here I come, you can’t hide,
Готові чи ні, я йду, вам не сховатися,
Gonna find you and make you want me.
Я знайду вас і примушу захотіти мене.
 
[Verse 1: Wyclef Jean]
[Куплет 1: Wyclef Jean]
Now that I escape, sleepwalker awake,
Тепер я цього уникнув,сновида, що прокинувся,
Those who could relate know the world ain’t cake,
Ті, хто розуміють, знають, що світ не пальцем роблений,
Jail bars ain’t golden gates,
Тюремні грати не золоті ворота,
Those who fake, they break,
Удавальники, вони зламаються,
When they meet their 400-pound mate,
Коли познайомляться зі своїм стовосьмидесятикілограмовим сусідом по камері,
If I could rule the world,
Якби я правив світом,
Everyone would have a gun in the ghetto of course,
То, звичайно, кожен в гето ходив би з пістолетом,
When giddyupin’ on their horse.
Поганяючи своїх коней.
I kick a rhyme drinkin’ moonshine,
Я видаю рими, попиваючи самогон,
I pour a sip on the concrete for the deceased,
Виливаю ковток на асфальт за спочилих,
But, no, don’t weep, Wyclef’s in a state of sleep,
Але ні, не плачте, Вайклеф просто спить,
Thinkin’ ‘bout the robbery that I did last week,
Думаю про пограбування, яке вчинив минулого тижня,
Money in the bag, banker looked like a drag,
Гроші в сумці, банкір був схожий на педика,
I wanna play with pellet guns from here to Baghdad.
Я хочу гратись з дробовиками звідси і до самого Багдада.
Gun blast, think fast, I think I’m hit,
Випускаю кулі, думаю швидко, здається, я потрапляю в ціль,
My girl pinched my hips to see if I still exist,
Моя дівчина ущипнула мене за стегно, щоб переконатися, що я все ще живий,
I think not, I’ll send a letter to my friends,
Думаю, що ні, я пошлю листа своїм друзям,
A born again hooligan only to be king again.
Перенароджений хуліган, приречений знову стати королем.
 
[Chorus]
[Приспів]
 
[Verse 2: Lauryn Hill]
[Куплет 2: Lauryn Hill]
I play my enemies like a game of chess, where I rest
Я обігрую ворогів, наче в шахи, там, де я відпочиваю -
No stress, if you don’t smoke sess, lest,
Ніякого стресу, якщо ти не куриш дурь, тим не менш,
I must confess, my destiny’s manifest,
Повинна зізнатися: моя доля - маніфест,
In some Gore-Tex and sweats I make treks like I’m homeless.
В "Гор-Текс" і светрі я намотую дороги, як бездомна.
Rap orgies with Porgy and Bess,
Реп-оргії з Поргі і Бесс,
Capture your bounty like Elliot Ness, yes!
Захоплю ваші багатства, як Еліот Несс так,
Bless you if you represent the Fu,
Спасибі, якщо ти підтримуєш Фью,
But I’ll hex you with some witches’ brew
Але я зачарую вас відьминим варивом,
If you’re doo-doo, voodoo.
Якщо ти відстій, то вуду.
I can do what you do, easy, believe me,
Я можу робити те ж, що і ви, з легкістю, повірте,
Frontin’ niggas give me heebie-jeebies,
Нахабні ніггери викликають у мене роздратування,
So while you imitatin’ Al Capone, I’ll be Nina Simone,
Так що поки ви зображує Аль Капоне, я стану Ніною Сімон,
And defecatin’ on your microphone.
І накладу купу на ваш мікрофон.
 
[Chorus]
[Приспів]
 
[Bridge: Lauryn Hill]
[Зв’язка: Lauryn Hill]
You can’t run away
Вам не втекти
From these styles I got, oh, baby, hey, baby,
Від стилів, якими я володію, о, малий, гей, малий,
‘Cause I got a lot, oh yeah!
Тому що у мене їх багато, о так!
And anywhere you go
І куди б ти не пішов,
My whole crew gonna know, oh, baby, hey, baby,
Вся моя команда дізнається про це, о, малий, гей, малий,
You can’t hide from the block, oh no!
Тобі не сховатися від району, о ні!
 
[Verse 3: Pras]
[Куплет 3: Pras]
Ready or not, refugees takin’ over,
Готові ви чи ні, біженці беруть владу,
The Buffalo soldier, dreadlock Rasta,
Солдат буффало, растаман з дредами,
On the twelfth hour fly by in my bomber,
В останню хвилину я пролітаю у своєму бомбардувальнику,
Crews run for cover, now they under, pushin’ up flowers.
Банди біжать в укриття, а тепер з них ростуть квіти.
Superfly, true lies, do or die,
Крутий, правдива брехня, роби або здохни,
Toss me high, only puff lye
Киньте мені дурі, я смалю тільки план
With my crew from lakay.
Зі своєю братвою з дому.
I refugee from Guantanamo Bay,
Я біженець із затоки Гуантанамо,
Dance around the border like I’m Cassius Clay.
Танцюю навколо кордону, ніби Кассіус Клей.
 
[Chorus]
[Приспів]
 

Автор публікації: Sa6a


« Killing Me Softly With His Song The Score Пісні